หมายเลขคำสั่งซื้อ
ยอดที่ต้องชำระ

24000000168
3,568.50

กรุณาโอนชำระเงินเข้าบัญชีชื่อ "บริษัท โอริโก้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด"