getvar

Get App/Code


สามารถชำระเงินผ่านช่องทางนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท โอริโก้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขบัญชี 014-279229-6

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท โอริโก้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขบัญชี 066-3-93037-0

เมื่อชำระเงินแล้ว สามารถแจ้งชำระเงินได้ที่

Confirm Payment


https://www.back-n.com/backn_en/

Get Block